Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zasady przyjęcia dziecka

Zasady przyjmowania na zajęcia specjalistyczne lub o charakterze terapeutycznym

 • W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
  • które rozpoczęły wcześniej terapię w Poradni oraz wymagają jej dalszej kontynuacji;
  • nie objęte wybraną formą pomocy w innych ośrodkach i placówkach;
  • posiadające aktualną opinię psychologiczno-pedagogiczną, wydaną przez poradnię lub inny dokument wskazujący zasadność podjęcia terapii.
 • Zgłoszenia na ww. formy pomocy dokonuje rodzic/prawny opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń w sekretariacie Poradni (formularz można otrzymać w sekretariacie Poradni lub na naszej stronie internetowej – w zakładce „Do pobrania”). Objęcie dziecka zajęciami wymaga zgody rodzica lub prawnego opiekuna, wyrażonej na piśmie.
 • Na podstawie przeprowadzonej analizy zgłoszeń specjaliści dokonują kwalifikacji na wybrane zajęcia. Przyjęcie dziecka może wymagać dodatkowej konsultacji psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej (o czym specjaliści poinformują rodziców/opiekunów).
 • Rodzice dzieci, które zakwalifikowały się na zajęcia, zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Dzieci, które z powodu braku miejsc nie rozpoczną zajęć we wrześniu w danym roku szkolnym w miarę możliwości przyjmowane będą w trakcie roku szkolnego. W przypadku zwolnienia się miejsca, specjaliści niezwłocznie skontaktują się z rodzicami/opiekunami i przekażą informację o dostępnym terminie zajęć dla dziecka.
 • Przed rozpoczęciem zajęć rodzic/opiekun pisemnie potwierdza, że został poinformowany o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w czasie drogi na zajęcia oraz drogi powrotnej z zajęć. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania ustaleń i zasad obowiązujących w trakcie zajęć indywidualnych lub grupowych.
 • O rozpoczęciu i zakończeniu decyduje specjalista w porozumieniu z rodzicami.
 • Powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach, nawet usprawiedliwiona (50% zajęć w trakcie 2 miesięcy), skutecznie zakłócająca realizację planu pomocy, może być powodem zakończenia terapii.
 • Zapisy na zajęcia prowadzimy do 15 września br.

Zasady przyjmowania na badania diagnostyczne

 • Zgłoszenia dokonuje rodzic/prawny opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń w sekretariacie Poradni (formularz można otrzymać w sekretariacie Poradni lub na naszej stronie internetowej – w zakładce „Do pobrania”).
 • Na badanie dodatkowo rodzic/prawny opiekun dostarcza posiadaną dokumentację, w szczególności wyniki badań specjalistycznych, lekarskich, opinię szkoły (formularz można otrzymać w sekretariacie Poradni lub na naszej stronie internetowej – w zakładce „Do pobrania”), kopie świadectw szkolnych, zeszytów dziecka (próbki pisma), jeśli to możliwe także z klas młodszych oraz sprawdzone przez nauczyciela dyktanda lub sprawdziany.
 • Dostarczana dokumentacja ze szkoły/placówki powinna być opatrzona datą, pieczątką danej placówki oraz podpisem wychowawcy/nauczyciela. Jeżeli szkoła/placówka dostarcza informację, rodzic powinien się z nią wcześniej zapoznać.
 • Po dostarczeniu zgłoszenia do Poradni należy oczekiwać na wyznaczenie terminu.
 • O kolejności przyjęć decyduje data zgłoszenia, wyjątkiem są sytuacje szczególne (np. orzeczenia KS/IN).O terminach badań wnioskodawca jest informowany telefonicznie.
 • Jeśli z powodu ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych dziecko nie może przyjść na diagnozę w ustalonym terminie należy zgłosić to co najmniej w przeddzień badania dzwoniąc do sekretariatu pod numer telefonu 29 7604536. Kolejne badanie zostanie zaplanowane w następnym wolnym terminie.
 • Dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka (powinno być zdrowe, wyspane, zaopatrzone w okulary, aparat słuchowy jeśli takich wymaga).

UWAGA! Czas oczekiwania uzależniony jest od ilości zgłoszeń napływających do Poradni. Podczas wizyty diagnostycznej pracownik przeprowadza z dzieckiem testy. Takie spotkanie trwa około 2 godzin.

Zasady przyjmowania na konsultację/poradę

 • W tym celu należy zgłosić się osobiście do sekretariatu Poradni lub poprzez rozmowę telefoniczną, wówczas zostanie ustalony terminy konsultacji/porad.
 • Zgłoszenia na prowadzenie konsultacji na terenie placówek (szkół/przedszkoli) muszą być kierowane pisemnie, opatrzone podpisem Dyrektora placówki.
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielami na terenie PP-P mogą odbywać się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pisemnym zapotrzebowaniu.

UWAGA! Rodzic zgłaszający się do Poradni po raz pierwszy powinien posiadać informacje:

 • datę i miejsce urodzenia dziecka,
 • nr PESEL dziecka,
 • miejsce zamieszkania,
 • pełną nazwę i adres placówki, do której uczęszcza dziecko (jeśli uczęszcza).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT PORADNI

tel.: 29 760 45 36

poniedziałek – piątek 8:00-16:.00