Do pobrania

(dla zespołu orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego działającego na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych)

(wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego dla celów rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania)

(wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego dla celów rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)

(dotyczące udzielania przez dyrektorów zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz postępowania przy wydawaniu opinii przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrołęce)

(o wydanie opinii dotyczącej zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia)

Image courtesy of mapichai at FreeDigitalPhotos.net