Do pobrania

Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce

Wniosek o wydanie orzeczenia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dzieci i młodzieży dla zespołu orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego działającego na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego dla celów rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego dla celów rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Wytyczne dotyczące udzielania przez dyrektorów zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz postępowania przy wydawaniu opinii przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrołęce

Wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

Prośba o wydanie opinii w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

Dokumentacja do wniosku o wydanie opinii dotyczącej zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Wniosek w sprawie objęcia dziecka WWRD

Zgłoszenie do programu „Za życiem”

Image courtesy of mapichai at FreeDigitalPhotos.net