Oferta dla nauczycieli

  • Spotkania dla pedagogów i psychologów szkolnych
  • Spotkania z dyrektorami przedszkoli, szkół z rejonu działania Poradni dotyczące współpracy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Konsultacje dla dyrektorów, pedagogów szkolnych, innych osób z kręgu instytucji pomocowych w sprawach dzieci i młodzieży
  • Prelekcje dotyczące trudności wychowawczych, profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży
  • Interwencje w sprawach uczniów z udziałem rodziców, wychowawców, dyrektorów oraz specjalistów z Poradni
  • Mediacje szkolne, interwencje szkolne
  • Udzielanie nauczycielom informacji o formach pomocy oferowanej przez Poradnię, procedurach kierowania sprawy na zespół orzekający do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, wsparcia uczniów zdolnych

Podsumowanie kampanii 19 dni przeciwko przemocy